Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu KlubTMM zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://www.klubtmm.pl
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. nr 2020.344 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin. Przed założeniem konta w Serwisie KlubTMM należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 
 1. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:
  1. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
  2. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
  3. Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
 2. Regulamin Serwisu I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
 2. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://www.klubtmm.pl który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
 3. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 4. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 5. Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
 6. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021.1062 ze zm.).
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. 2019.1781 z późń. zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. 2020.344 z późń. zm.).
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie zarówno z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.
 10. Właściciel Serwisu – Piotr Komorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ Piotr Komorowicz”, ul Czyżówka 14/2.02 30-526 Kraków
 11. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu 
 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  1. dostępu przez panel klienta do zakupionych materiałów filmowych – gotowych treningów do odtwarzania w domu lub na siłowni (dalej jako: „Treningi”);
  2. dostępu do zajęć online, które będą prowadzone za pośrednictwem programu Zoom (dalej jako: „Zajęcia online”) .
  3. zakupu produktów wykonywanych stacjonarnie w Krakowie
 2. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem, podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom. 
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne. 
 6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. 
 1. Warunki zawarcia umowy
  1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik:
   1. posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),
   2. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych poniżej,
   3. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.
  2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej:
   1. w przypadku wszystkich urządzeń:
    1. Łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości:
     1. jakość SD 480p – minimum 2 Mb/s, zalecane 3 Mb/s,
     2. jakość HD 1080p – minimum 5 Mb/s
    2. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów Audiowizualnych, 
    3. korzystanie ze strony https://www.klubtmm.pl,  
    4. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
   2. w przypadku komputerów/laptopów za pośrednictwem przeglądarki www:
    1. zainstalowana przeglądarka internetowa wskazana poniżej:
     1. Google Chrome (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz),
     2. Mozilla Firefox wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)
     3. Microsoft Edge (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)
     4. Safari (Mac, wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)
 2. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu. 
 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności oraz otrzymuje:
  1. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
  2. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
  3. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
  4. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.
 2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym. Podanie danych jest dobrowolne oraz użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio z nim powiązane.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim. 
 5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników. 
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników. 
 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta. 
 8. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. 
 9. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 10. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu. 
 1. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. 
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
  1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją. 
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu. 
  3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności. 
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. 
  5. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. 
  6. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. 
  7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. 
  8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich. 
  9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. 
  10. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami i trenerami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem. 
  11. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone na Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu – trwale lub czasowo bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się:
 1. nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, not o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów umieszczonych w Serwisie,
 2. nie dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości elementów umieszczonym w Serwisie, a także zezwalać na łączenie lub wcielanie Serwisu lub jej części do innego oprogramowania,
 3. nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania,
 4. nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na elementach opublikowanych w Serwisie ani wykonywać podobnych działań,
 5. nie dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania elementów opublikowanych w Serwisie,
 6. nie przekazywać ani nie udostępniać dostępu do Serwisu, w części ani w całości (w tym loginu i hasła), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora,
 7. nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń ani w jakikolwiek inny sposób nie przedstawiać w sposób nieprawdziwy swojego powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną,
 8. nie wykorzystywać Serwisu ani żadnej jej części w sposób zabroniony prawem lub w niezgodnym prawem celu, w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym m.in. w poprzez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Serwisu,
 9. nie naruszać praw własności intelektualnej Administratora ani praw osób trzecich w związku z dostępem i/lub korzystaniem z Serwisu, 
 10. nie gromadzić danych o innych Użytkownikach Serwisu, nie uzyskiwać dostępu do Serwisu lub systemów Administratora lub osób trzecich za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani nie dokonywać prób deszyfrowania transmisji z serwerów lub na serwery z których korzysta Serwis,
 11. nie tworzyć, nie obsługiwać ani nie wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków lub procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek i dodatków przeglądarki ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby nie gromadzić danych z Serwisu lub w inny sposób nie kopiować profilów i innych danych z Serwisu,
 12. nie wykorzystywać Serwisu komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
 13. nie uzyskiwać danych logowania, dostępu lub kont należących do innych osób,
 14. nie próbować, nie ułatwiać ani nie zachęcać innych osób do naruszania postanowień Regulaminu,
 15. nie wykorzystywać Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub naruszyć działanie Serwisu a także działanie systemów Administratora lub osób trzecich, zakłócać działania innych Użytkowników lub systemów komputerowych innych osób, hakować lub uzyskać nieupoważniony dostęp do Serwisu lub danych Administratora lub osób trzecich,
 16. nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania.
 17. Reklamacje 
 1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
  1. niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
  2. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  3. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@klubtmm.pl
 3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
  1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  2. przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii
  3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
  4. złożenie reklamacji.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika. 
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. 
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. 
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu otrzymania. 
 6. Realizacja i Płatności

W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu dostępu Treningów, analiz i Zajęć online (Usługi).

 1. Zamówienia na Treningi można składać́ 24 godziny na dobę̨. Ze względu na spersonalizowany charakter, trening może zostać rozpoczęty w dowolnym momencie.
 2. Zamówienia na Zajęcia online można składać́ najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem pierwszych Zajęć. 
 3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka odpowiedniego Treningu lub Zajęć online,
  2. wybór rodzaju płatności, 
  3. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku. 
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line,
  2. przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Serwisu, 
  3. płatność cykliczna (pobierana co miesiąc począwszy od dnia zakupu w kwocie podanej na stronie zakupowej w równych ratach)
 5. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem dostępnego w Serwisie kanału płatności. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 6. W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi w Serwisie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Serwisu.
 10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Właściciela Serwisu lub za porozumieniem stron.
 11. Pełny dostęp do zakupionej Usługi w ramach Serwisu aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 12. Udostępnienie zakupionej Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 13. Regulaminowy maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi pojedynczego Treningu przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy, liczone od momentu zakupu przedmiotowego Treningu.
 14. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.
 15. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 16. Odstąpienie od Umowy
 1. Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Odstąpienie od Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego:
  1. na piśmie na adres: Master Movement „Piotr Komorowicz”, ul Czyżówka 14/2.02 30-526 Kraków
  2. drogą e-mail’ową na adres: kontakt@klubtmm.pl 
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na https://www.klubtmm.pl/regulamin-serwisu/ 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2 tej ustawy).
 8. W razie odstąpienia od Umowy, Użytkownik, jest zobowiązany dostarczyć kserokopię faktury VAT lub paragonu, otrzymanej/otrzymanego od Właściciela Serwisu. 
 9. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, Właściciel Serwisu zwraca zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 10. w celu rezygnacji z płatności cyklicznych klient przed upływem terminu pobrania kolejnej kwoty zobowiązany jest do poinformowania właściciela serwisu droga mailową kontakt@klubtmm.pl
 11. Reklamacje dotyczące płatności cyklicznych przyjmowane są pod adresem kontakt@klubtmm.pl

Analiza Biegu / Analiza motoryczna – usługi wykonywane stacjonarnie w Krakowie:

 1. Użytkownik po rezerwacji terminu wykonania analizy ma prawo do jej zmiany bezkosztowo nie później niż na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.
 2. w przypadku zmiany terminu po okresie 7 dni a przed upływem 24 godzin od chwili planowanego rozpoczęcia analizy potrącone zostanie 50% opłaconej kwoty.
 3. nie pojawienie się w terminie lub poinformowanie o planowanej zmianie później niż na 24 h przed rozpoczęciem analizy jest równoznaczne z wykorzystaniem zakupionej usługi.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Właściciel Serwisu. 
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w tym informacje do których podania Właściciel Serwisu jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://www.klubtmm.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Własność intelektualna
 1. Serwis oraz każdy jego element, w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, należą lub przysługują Właścicielowi Serwisu oraz podlegają ochronie prawnej.
 2. Zawartość Serwisu podlega ochronie prawnej.
 3. Jakakolwiek część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe Właściciela Serwisu lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 5. Dane kartowe przechowywane są w serwisie PayU
 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Serwisu może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług. 
 2. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 3. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.


ZAŁĄCZNIK do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu Użytkownik powinien wpisać imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Użytkownika(-ów)

– Adres Użytkownika(-ów)

– Podpis Użytkownika(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

_________________________

(*) Niepotrzebne skreślić

Copyright © 2021 Klub TMM | Polityka prywatności | Regulamin platformy | Regulamin Newslettera | Regulamin opinii |  Wykonanie strony: Brand Girls | Trening napędza platforma WP Idea